Thay Motor Rung - Thiết Bị Tạo Rung Sky

GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL SKY THAY MOTOR RUNG - THIẾT BỊ TẠO RUNG 
SKY A770 Call
SKY A800 Call
SKY A810 Call
SKY A820 Call
SKY A830 Call
SKY A840 Call
SKY A850 Call
SKY A860 Call
SKY A870 Call
SKY A880S Call
SKY A880 Call
SKY A890 Call
SKY A900 Call
SKY A910 Call
SKY A920 Call
SKY A880S Call
SKY Pantech V955 Call

Thay motor rung - thiết bị tạo rung SKY

0707115247
0707115247